خانه / درباره انجمن / اساس نامه

اساس نامه

بسمه تعالی

اساسنامه انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران

 

 

فصل یکم کلیات

 

ماده۱- هدف:

در اجرای ماده ۱۳۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه انجمن های صنفی و کانون های مربوط و به منظور حفظ حقوق، دفاع از منافع مشترک حرفه ای، بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی، کوشش در بالا بردن سطح آگاهی های اعضاء این انجمن صنفی تشکیل می گردد.

 

ماده۲- نام، حوزه فعالیت و اقامتگاه قانونی انجمن صنفی:

 

نام (( انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران)) که در این اساسنامه به اختصار ((انجمن صنفی)) نامیده می شود.

حوزه فعالیت انجمن صنفی حوزه جغرافیایی ایران بوده، اقامتگاه کنونی و محل استقرار دفتر مرکزی به شرح ذیل است:

تهران، خیابان وصال شیرازی، پایین تر از خیابان طالقانی، نبش کوچه ایرانی، پلاک ۲، واحد چهارم تلفن: ۶۶۴۸۸۸۱۵ فاکس: ۶۶۴۰۱۲۰۹

تبصره- هیات مدیره می تواند هر زمان که ایجاب نماید، اقامتگاه قانونی انجمن صنفی را در محدوده حوزه فعالیت خود تغییر داده و مراتب را همزمان با انتشار در یکی از روزنامه ها که به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد، به اطلاع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برساند.

 

ماده۳ـ حقوق و وظایف انجمن صنفی:

۱ـ کوشش در جهت استیفای حقوق و خواسته های مشروع و قانونی اعضا از طریق ایجاد زمینه های مساعد به منظور نیل به اهداف انجمن.

۲ـ دریافت ورودیه، حق عضویت و کمک های مالی داوطلبانه اعضاء

۳ـ همکاری در جهت تاسیس، تقویت و گسترش شرکت های تعاونی (اعتبار، مصرف، مسکن) و صندوق تعاون به منظور برخورداری اعضاء از تسهیلات بیشتر.

۴ـ حمایت، دفاع و پشتیبانی از حقوق و منافع صنفی و حرفه ای اعضاء بطور اعم از طریق ارایه پیشنهاد و جلب پشتیبانی مراجع و سازمان های دولتی و ملی.

۵ـ کوشش در تشکیل باشگاه های فرهنگی و ورزشی با رعایت مقررات قانونی، به منظور برخورداری اعضاء از امکانات آن.

۶ـ خرید، فروش و تملک اموال منقول و غیر منقول انجمن صنفی و به حساب انجمن صنفی مشروط بر آنکه به قصد تجارب و جلب نفع نباشد.

۷ـ انعقاد پیمان های دسته جمعی کار در حدود مقررات قانونی.

۸ـ پیوستن به انجمن های صنفی همگن به منظور تشکل کانون مربوط یا عضویت در کانون انجمن های صنفی استان و کانون عالی انجمن های صنفی پس از تصویب مجمع عمومی با رعایت مقررات قانونی.

۹ـ همکاری با سایر تشکل های صنفی مربوطه و انجام سایر وظایف و اختیاراتی که به موجب مقررات قانونی بر عهده انجمن های صنفی قرار  داده شده یا خواهد شد.

 

فصل دوم

شرایط عضویت، تعلیق، سلب عضویت و منابع مالی انجمن صنفی

 

ماده۴ـ شرایط عضویت:

کلیه اشخاص حقیقی و نمایندگان اشخاص حقوقی در صورت دارا بودن شرایط زیر می توانند به عضویت این انجمن درآیند:

۱ـ تابعیت ایران.

۲ـ حداقل سن ۲۵ سال تمام.

۳ـ شاغل در صنعت تولید لوازم خانگی در حوزه فعالیت انجمن صنفی با ارایه مدارک شناسایی معتبر.

۴ـ متدین به یکی از ادیان رسمی کشور.

۵ـ نداشتن محکومیت کیفری موثر در محرومیت از حقوق اجتماعی.

۶ـ قبول و تعهد اجرای مقررات این اساسنامه و تصمیمات و مصوبات قانونی ارکان انجمن.

۷ـ پرداخت ورودیه و همچنین پرداخت حق عضویت به طور مرتب.

تبصره۱ـ کلیه واجدان شرایط می توانند آزادانه عضویت انجمن را بپذیرند و هیچکس را نمی توان به قبول عضویت در انجمن مجبور یا از قبول عضویت آن منع نمود.

تبصره۲ـ چنانچه به دلیل واجد شرایط نبودن بعضی از متقاضیان، تقاضای عضویت آنان از سوی هیات مدیره پذیرفته نگردد، متقاضی می تواند شکایت خود را در اولین جلسه مجمع عمومی مطرح نماید و تصمیمات مجمع در این زمینه قطعی است.

تبصره۳ـ در صورتی که هر یک از اعضا شرایط عضویت انجمن را از دست دهد، از عضویت در انجمن مستعفی شناخته می شود، لیکن ملزم به انجام تعهدات قبلی است.

 

ماده۵ـ موارد تعلیق یا محرومیت از عضویت انجمن صنفی:

۱ـ عدم پرداخت به موقع حق عضویت تعیین شده با توجه به ماده ۸ این اساسنامه (با اعلام مسئولان مالی انجمن صنفی)

۲ـ عدم رعایت مفاد این اساسنامه و توصیه ها و تصمیمات قانونی هر یک از ارکان انجمن( با اعلام هیأت مدیره انجمن)

۳ـ از دست دادن شرایط مندرج در ماده ۴ این اساسنامه.

۴ـ آراء صادره از مراجع قضایی کشور و مراجع حل اختلاف قانون کار.

۵ـ تغییر شغل و عدم اشتغال در شغل مربوطه بیش از شش ماه.

تبصره ـ  در موارد بندای ۱ و ۲ عضویت شخص مورد نظر تا تشکیل مجمع عمومی به حالت تعلیق در می آید و تا رفع تعلیق توسط مجمع عمومی عادی، حق رای نخواهند داشت.

 

ماده۶ـ منابع مالی انجمن صنفی:

الف: ورودیه و حق عضویت اعضاء که در مجمع عمومی عادی تصویب و تعیین می گردد.

ب: کمک های مالی داوطلبانه اعضاء در حد توانایی به اختیار کمک دهنده.

تبصره۱ـ قبول و دریافت کمک ها مالی از سایر اشخاص حقیقی و حقوقی غیر عضو منوط است به اطلاع قبلی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

تبصره۲ـ انجمن صنفی باید دارای حداقل ۲ دفتر با عنوان های دفتر عضویت و دفتر امور مالی می باشد.

 

ماده۷ـ کلیه اعضاء باید حق عضویت خود را با توجه به ماده ۶، مرتبا به خزانه دار پرداخت و یا به حساب بانکی که انجمن صنفی تعیین و اعلام می کند واریز و رسید بانکی را به خزانه دار تسلیم نمایند.

تبصره۱ـ دریافت و جمع آوری حق عضویت و سایر منابع مالی باید به موجب قبض های چاپی شماره دار باشد و به امضای دبیر و خزانه دار انجمن برسد.

تبصره۲ـ مبالغی که به عنوان ورودیه و حق عضویت دریافت می شود قابل استرداد نیست.

تبصره۳ـ هیأت مدیره نمی تواند منابع مالی انجمن صنفی را خارج از حدود مقرر در این اساسنامه به مصرف برساند.

 

ماده۸ـ چنانچه هر یک از اعضاء در مدت حداکثر یکسال بدون عذر موجه از پرداخت حق عضویت خودداری نمایند، از طرف خزانه دار به آنان اخطار کتبی داده می شود و چنانچه از تاریخ اخطار حداکثر ظرف سه ماه اقدام به پرداخت حق عضویت عقب افتاده ننماید، با تصویت هیأت مدیره عضویت آنها در انجمن به حالت تعلیق در می آید، اخراج یا قبول مجدد آنان از اختیارات مجمع عمومی عادی می باشد.

تبصره ـ تشخیص موجه بودن عذر اعضای مورد نظر با رأی هیأت مدیره خواهد بود.

 

فصل سوم

ارکان انجمن صنفی

 

ماده ۹ ـ ارکان انجمن صنفی عبارت است از:

۱ـ مجمع عمومی

۲ـ هیأت مدیره

۳ـ بازرسان

الف ـ مجمع عمومی، حدود وظایف و اختیارات آن:

ماده ۱۰ـ مجمع عمومی که عالی ترین رکن انجمن صنفی است، از اجتماع نمایندگان اعضاء و با هماهنگی و نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دو صورت عادی و فوق العاده تشکیل می گردد.

تبصره۱ـ برای تشکیل مجامع عمومی عادی و فوق العاده، هیأت مدیره موظف است، نسبت به دعوت اعضاء به وسیله درج آگهی در یکی از روزنامه ها یا ارسال دعوتنامه کتبی برای اعضاء که در آن روز، ساعت، مکان تشکیل و دستور جلسه به طور روشن قید شده باشد، اقدام نماید.  بدیهی است، از تاریخ انتشار آگهی یا تسلیم دعوتنامه تا تشکیل مجمع عمومی و همچنین بین دو مرحله مجمع عمومی، باید حداقل ۲۰ روز فاصله باشد و حداکثر این فاصله نباید از ۴۵ روز تجاوز نماید.

تبصره ۲ـ دعوت مجامع عمومی به تصویب هیأت مدیره خواهد بود و در صورت استنکاف هیأت مدیره، بازرس یا بازرسان می توانند راسا نسبت به دعوت مجمع عمومی اقدام نمایند. همچنین در صورت خودداری بازرسان، حداقل یک سوم اعضای انجمن می توانند مجمع عمومی را دعوت نمایند.

تبصره ۳ـ دعوت کنندگان مجمع عمومی عادی یا فوق العاده، مکلفند موضوع و تاریخ تشکیل مجمع عمومی را حداقل ۲۰ روز پیش از تشکیل، طی دعوتنامه کتبی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تسلیم نمایند.

تبصره ۴ـ اخذ رأی در جلسات مجامع عمومی علنی است مگر در موارد انتخاب هیأت مدیره، هیأت داوری بازرسان و سایر مواردی که مجمع تصویب نماید، بطور کتبی و مخفی بعمل خواهد آمد.

تبصره۵ـ هر یک از اعضای مجمع عمومی می تواند وکالت یکی دیگر از اعضاء را بر عهده گیرد.

ماده ۱۱:  مجمع عمومی عادی هر سال یک بار با حضور دست کم نصف بعلاوه یک اعضاء رسمیت می یابد و چنانچه بار اول به نصاب لازم نرسد، برای بار دوم به همان ترتیب دعوت و با حضور حداقل یک سوم اعضاء رسمیت خواهد یافت. در صورتی که پس از طی مراحل اول و دوم، مجمع عمومی عادی حد نصاب لازم را کسب ننماید، مرحله سوم آن با حضور دست کم یک پنجم اعضاء برگزار خواهد شد.

تبصره ۱ـ مجمع عمومی عادی در مواقع ضروری بنا به تشخیص و دعوت هیأت مدیره یا بازرسان یا یک سوم اعضاء بطور فوق العاده تشکیل می گردد. این مجمع نیز دارای همان وظایف و اختیارات مجمع عمومی می باشد و ترتیب دعوت و تجدید دعوت و نصاب آن نیز، همانند مجمع عمومی عادی خواهد بود.

تبصره ۲ـ  تصمیمات مجامع عمومی عادی در کلیه مراحل، با اکثریت نصف بعلاوه یک آراء حاضران معتبر است، مگر در موارد انتخاب هیأت مدیره و بازرسان که با اکثریت نصفی آرای حاضرین نافذ خواهد بود.

ماده ۱۲ ـ وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی عبارت است از:

۱ـ استماع گزارش هیأت مدیره و بازرسان در مورد کارهای انجام شده و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد تصویب آن و همچنین اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهادهای مربوط به برنامه های سال جاری و آتی انجمن.

۲ـ استماع، رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد تصویب یا عدم تصویب گزارش مالی خزانه دار و بودجه آتی انجمن صنفی.

۳ـ دادن رهنمود و تصویب سیاست های کلی و تعیین خط مشی و برنامه های آتی انجمن صنفی.

۴ـ تعیین روزنامه های کثیر الانتشار جهت در ج اگهی ها.

۵ـ بررسی و تصویب یا رد تقاضای متثاضیان عضویت در انجمن صنفی که صلاحیت انان از سوی هیأت مدیره تأیید نشده باشد.

۶ـ رسیدگی نهایی به اعتراض کسانی که طبق مقررات انضباطی این اساسنامه، از عضویت انجمن معلق یا سلب عضویت شده اند.

۷ـ تصویب تفویض اختیار به هیأت مدیره در مورد انعقاد پیمان های دسته جمعی در جهت استیفای حقوق و خواسته های قانونی اعضاء و کسب امتیازات جدید برای آنان.

۸ـ تصویب ایجاد کمیته و همکاری در جهت تاسیس و تقویت تعاونی ها.

۹ـ انتخاب و عزل اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره و بازرسان انجمن صنفی.

۱۰ـ اتخاذ تصمیم در مورد پیوستن به انجمن های صنفی دیگر به منظور تشکیل کانون و یا الحاق به قانون و فعالیت مشترک با کانون انجمن های صنفی استان، سراسری و کانون عالی انجمن های صنفی و یا خارج شدن از کانون های مذکور.

۱۱ـ تغییر میزان ورودیه و حق عضویت اعضاء و یا تفیض اختیار به هیأت مدیره.

ماده۱۳ـ مجمع عمومی فوق العاده جهت اتخاذ تصمیم در موارد زیر با حضور دست کم نصف بعلاوه یک اعضاء تشکیل خواهد شدو چنانچه بار اول این نصاب حاصل نشود، در مرحله دوم با حضور یک سوم اعضاء رسمیت میابد و در هر حال تصمیمات آن اعم از مرحله اول یا دوم، با اکثریت سه چهارم آراء اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

ماده۱۴ـ وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده عبارتست از:

۱ـ طرح و تصویب اصلاحات اساسنامه

۲ـ انحلال انجمن صنفی و انتخاب هیأات تصفیه

تبصره ـ پیشنهادها در زمینه تغییر یا اصلاح مواد اساسنامه، باید بطور مشخص بطور حداقل  ۲۰روز قبل از برگزاری مجمع به اطلاع اعضاء و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برسد.

ماده ۱۵ـ پس از به حد نصاب رسیدن تعداد اعضای حاضر و اعلام رسمیت جلسه مجمع عمومی توسط رییس یا یکی از اعضای هیأت مدیره، بلافاصله هیأت رییسه مجمع مرکب از یک رییس، یک نایب رییس و یک منشی از بین اعضای حاضر با رأی اکثریت اعضاء انتخاب و اداره جلسه را بر عهده خواهند گرفت. چنانچه انتخابات هیأت مدیره، بازرسان و هیأت داوری یا یکی ار آنها نیز در دستور کار مجمع عمومی باشد، دو نفر دیگر نیز بعنوان ناظر از بین اعضای حاضر در جلسه با رأی اکثریت اعضاء انتخاب می شوند.

تبصره۱ـ اعضای هیأت رییسه مجمع عمومی و هیأت نظارت بر انتخابات نباید کاندیدای عضویت در هیأت مدیره و بازرسان باشند. ( مگر رد صورت نظر مثبت سه چهارم حاضران در مجمع عمومی و یا زمانی که انجمن صنفی دارای کمتر از بیست عضو باشد) .

تبصره۲ـ برگزارکنندگان مجامع عمومی عادی یا فوق العاده موظفند فهرست اسامی و مشخصات اعضای انجمن صنفی را تهیه و پیش از آغاز مجمع عمومی، آن را به امضای اعضای حاضر برسانند.

تبصره۳ـ هیأت رییسه و هیأت نظارت بر انتخابات، مکلفند در پایان رأی گیری، پس از شمارش و قرائت آراء به ترتیب حائزان اکثریت آراء، اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره، بازرسان اصلی و علی البدل را طی صورتجلسه تعیین نمایند.

تبصره۴ـ هر گاه در مجمع عمومی، شور و اخذ تصمیم در مورد موضوعات مطروح در دستور جلسه خاتمه نیابد، هیأت رییسه مجمع با تصویب اکثریت اعضاء می تواند اعلام تنفس نموده، تاریخ جلسه بعدی را که حداکثر سه هفته متجاور نباشد، معیین کند. تمدید جلسه نیاز به دعوت و انتشار آگهی مجدد نخواهد داشت و نصاب لازم برای تشکیل جلسه همان نصاب قبلی می باشد که در صورت عدم تشکیل، در مرحله بعدی، مجمع عمومی طبق روال مندرج در این اساسنامه برگزار خواهد شد.

ماده ۱۶ـ چنانچه اعضای شرکت کننده در انتخابات ظرف یک هفته از تاریخ تشکیل مجمع عمومی با ذکر دلایل به چگونگی انجام انتخابات کتباً اعتراض نمایند، هیأت رییسه و هیأت نظارت بر انتخابات مکلف خواهند بود، حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ رویت اعتراض، به آن رسیدگی و نتیجه را به نحو مقتضی به اطلاع اعضای انجمن صنفی خصوصاً اعضای معترض برسانند و رونوشت آن را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تسلیم نمایند.

تبصره ـ چنانچه اعتراض یا اعتراض های رسیده وارد باشد، هیأت رییسه و هیأت نظارت، ابطال انتخابات را اعلام و به ترتیب مقرر در اساسنامه، نسبت به دعوت مجمع عمومی و تجدید انتخابات، اقدام خواهد شد.

ب ـ هیأت مدیره و وظایف و اختیارات آن

ماده۱۷ـ هیأت مدیره دارای یازده نفر عضو اصلی و دو نفر علی البدل بوده که از بین کاندیداهای واجد شرایط، با رأی کتبی و مخفی اعضای حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی، برای مدت ۲ سال انتخاب می گردند و تجدید انتخاب آنان برای دوره های بعدی در صورت حفظ شرایط لازم، بلامانع است.

ماده ۱۸ـ هیأت مدیره مکلف است، پس از قطعیت انتخابات، ظرف یک هفته اولین جلسه خود را تشکیل و از بین خود، یک رییس، یک نایب رییس، یک خزانه دار و یک دبیر از بین اعضای اصلی هیأت مدیره یا خارج از آن انتخاب و صاحبان امضای مجاز استناد و مدارک مالی و اوراق تعهدآور را طی صورتجلسه ای به اطلاع اعضاء برساند و نسخه ای از صورتجلسه مذکور را به همراه مدارمک ذیل به منظور انجام تشریفات ثبت، به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تسلیم نماید.

ماده ۱۹ ـ جلسات عادی هیأت مدیره هر ماه یک بار تشکیل و با حضور اکثریت اعضاء ( حداقل شش نفر ) رسمیت می یابد و تصمیمات آن با آراء اکثریت اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود و همچنین بر حسب ضرورت، بنا به دعوت رییس، نایب رییس یا یک سوم اعضای هیأت مدیره به طور فوق العاده تشکیل می گردد.

تبصره ۱ـ خدمات هیأت مدیره افتخاری است مگر اینکه مجمع عمومی در این مورد ترتیب دیگری اتخاذ و به تصویب برساند.

تبصره ۲ـ غیبت در سه جلسه متوالی و یا پنج جلسه متناوب، بدون ارایه عذر موجه بعنوان استعفای شخصی از سمت هیأت مدیره تلقی می گردد و عضو یا اعضای علی البدل به ترتیب تقدم آراء جانشین عضو مستعفی خواهند شد. تشخیص موجه یا غیر موجه بودن عذر بر عهده هیأت مدیره خواهد بود.

ماده ۲۰ ـ هیأت مدیره موظف است حداکثر ظرف یک ماه پس از به ثبت رسیدن مصوبات مجمع عمومی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دریافت گواهی نامه ثبت و سایر مدارک شناسایی انجمن، به نام انجمن صنفی و با امضای مشترک صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارک مالی انجمن صنفی (رییس، دبیر و خزانه دار)، در بانک یا بانک های کشور حساب باز نموده و وجوه متعلق به انجمن صنفی را در آن واریز نماید.

ماده ۲۱ـ دبیر و خزانه دار مشترکاً صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارک مالی و کلاً مسئولان اداری و مالی انجمن بوده و حفظ کلیه اموال، دارایی ها، اسناد، اوراق بهادر و دفاتر مالی انجمن به عهده آنها می باشد.

تبصره ـ کلیه مکاتبات اداری و اوراق عادی انجمن با امضاء دبیر، ممهور به مهر انجمن و کلیه اسناد مالی، اوراق رسمی بهادار و قراردادهای تعهدآور که به تصویب هیأت مدیره رسیده باشند با امضاء مشترک دبیر و خزانه دار و ممهور به مهر انجمن صنفی معتبر خواهد بود.

ماده ۲۲ ـ در صور استفا، فوت، از دست دادن شرایط، سلب عضویت یا غیبت غیر موجه در سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب، اعضای علی البدل با توجه به تقدم آراء جایگزین عضو یا اعضای مزبور خواهند شد. هیأت مدیره مکلف است نتیجه را ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تسلیم نماید.

تبصره ۱ـ مادامی که اکثریت اعضای هیأت مدیره، سمت خود را حفظ نموده باشند، انتخابات تکمیلی برای باقیمانده دوره برگزار می گردد.

تبصره ۲ـ در صورت استفا، فوت از دست دادن شرایط یا سلب عضویت اکثریت اعضای هیأت مدیره توسط مجمع عمومی فوق العاده، انتخابات هیأت مدیره باید تجدید گردد. در این صورت بازرسان یا یک سوم اعضای انجمن صنفی موظفند مجمع عمومی را جهت انجام انتخابات دعوت نمایند. به هر حال چنانچه ظرف شش ماه در این زمینه اقدامی صورت نگیرد، بازرسان یا یک سوم اعضاء موظف هستند جهت تعیین تکلیف مراتب را به اطلاع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برساند.

ماده ۲۳ـ هیأت مدیره موظف است دست کم سه ماه پیش از پایان دوره اعتبار قانونی، در مورد دعوت مجمع عمومی به منظور تجدید انتخاب مسئولان انجمن صنفی اقدامات لازم بعمل آورد.

تبصره ـ هیأت مدیره پس از پایان دوره مأموریت، تا تعیین هیأت مدیره جدید، مسئول حفظ کلیه دارایی ها و اموال و اسناد و مدارک انجمن خواهد بود.

ماده۲۴ـ وظایف و اختیارات هیأت مدیره:

۱ـ تهیه دفاتر رسمی و قانونی انجمن صنفی ( دفاتر مالی، عضویت )

۲ـ اجرای دقیق مفاد اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی.

۳ـ دعوت مجامع عمومی در موعود مقرر و بررسی و تطبیق شرایط متقاضیان عضویت در انجمن صنفی.

۴ـ بررسی بودجه و گزارش مالی خزانه دار و پیشنهاد آن به مجمع عمومی.

۵ـ تشکیل مرتب و به موقع جلسات هیأت مدیره به منظور رسیدگی به امور جاری انجمن صنفی.

۶ـ تعیین محل اقامتگاه قانونی و دفتر مرکزی انجمن صنفی.

۷ـ انتخاب و معرفی نماینده به مراجع ذیصلاح برای موارد خاص و معین.

۸ـ بررسی وضع مالی انجمن صنفی و اتخاذ تصمیم نسبت به هزینه های جاری و ضروری آن

۹ـ همکاری در جهت تاسیس و تقویت شرکت های تعاونی و ایجاد امکانات رفاهی برای اعضاء.

۱۰ـ وکالت و نمایندگی انجمن در مراجع قانونی، حقوقی، قضایی، دستگاه های دولتی و مالی در حدود مقررات این اساسنامه.

۱۱ـ اتخاذ تصمیم در مورد پیمان های دسته جمعی و بررسی و تصویب آیین نامه های داخلی.

۱۲ـ تهیه گزارش عملکرد هیأت مدیره و ارائه آن به مجمع عمومی.

۱۳ـ تعیین و اعزام نمایندگانی جهت شرکت در جلسات مجمع حل اختلاف و کمیته های مختلف نظیر حفاظت فنی و بهداشت کار و نظایر آن با رعایت مقررات قانونی.

۱۴ـ تشکیل کمیته های مختلف (در صورت لزوم)از قبیل کمیته حل اختلاف، کمیته عضویت، کمیته تدارکات و پشتیبانی، کمیته امور حقوقی، کمیته رفاهی و سایر کمیته ها.

۱۵ـ دعوت از وزارت تعاونی، کار و رفاه اجتماعی جهت نظارت بر برگزاری مجامع انجمن صنفی.

ماده۲۵ـ دبیرخانه انجمن صنفی تحت مسئولیت مستقیم دبیر انجمن و زیر نظر هیأت مدیره به منظور ایجاد روابط درست و فراهم ساختن امکانات و تسهیلات لازم اداره تشکیلات اجرایی و اجرای مصوبات هیأت مدیره در مرکز اصلی انجمن صنفی دایر و می تواند دارای کارکنانی باشد که بنا به پیشنهاد دبیر و تصویب هیأت مدیره، به کار گمارده می شوند.

ماده۲۶ـ وظایف دبیر:

۱ـ حفظ و نگهداری کلیه اسناد و مدارک و صورتجلسات و سوابق اعضاء و دفاتر انجمن صنفی.

۲ـ انجام مکاتبات اداری و جاری انجمن صنفی.

۳ـ امضای اسناد و مدارک مالی و اوراق تعهدآور به همراه خزانه دار.

۴ـ تهیه و صدور و ابلاغ دعوتنامه ها و امضای کارتهای عضویت اعضاء با اتفاق خزانه دار انجمن.

۵ـ تهیه دفاتر ((عضویت)) و ((امور مالی)) با نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین دفاتر اندیکاتور و ثبت و صدور نامه ها.

۶ـ تهیه تنظیم نشریات مربوط به انجمن صنفی در حدود مقررات قانونی.

۷ـ تکثیر اساسنامه و بخشنامه ها و شیوه نامه های دولتی و سایر مقررات قانونی برای آگاهی و استفاده مسئولان و اعضای انجمن صنفی.

۸ـ مهیا ساختن مکان تشکیل جلسات مجامع عمومی، هیأت مدیره و بازرسان.

۹ـ ابلاغ مصوبات و تصمیمات ارکان انجمن و احکام و نامه های واصله از مراجع قانونی و دستگاههای اداری به مسئولان مربوط.

۱۰ـ انجام سایر که به نحوی از انحاء با وظایف دبیرخانه ارتباط دارد.

تبصره ـ کارکنان دبیر خانه در برابر دبیر و دبیر نیز در برابر هیأت مدیره مسئول هستند.

ماده۲۷ـ وظایف و اختیارات خزانه دار :

خزانه دار مسئول امور مالی انجمن صنفی بوده و دارای وظایف و اختیاراتی به شرح ذیل است:

۱ـ امضای کلیه چک ها و اسناد و اوراق تعهد آور به اتفاق دبیر و ممهور نمودن آن به مهر انجمن صنفی.

۲ـ اداره امور مالی انجمن، تهیه و تنظیم دفاتر و اسناد و صورتجلسات مالی و رسیدگی و حفظ حسابهای انجمن صنفی.

۳ـ رسیدگی بر صحت اسناد و مدارک تنظیم شده در مورد کلیه دریافتها و پرداختها و تایید و امضای صورتحسابهای مربوط.

۴ـ امضاء و صدور کارت عضویت اعضاء به اتفاق دبیر.

۵ـ نظارت برخرید، فروش، اجاره و هر نوع عمل مالی و مسئولیت در حفظ اموال منقول، غیرمنقول، وجود اسناد، مدارک مالی و صحت معاملات انجمن صنفی.

۶ـ ثبت کلیه دریافتی ها و هزینه انجمن صنفی در دفاتر رسمی انجمن صنفی.

۷ـ پیش بینی بودجه و هزینه های یکساله انجمن صنفی و تسلیم آن به هیأت مدیره جهت ارائه به مجمع عمومی.

تبصره۱ـ خزانه دار موظف است هرسال قبل از تشکیل مجمع عمومی سالانه، گزارش مالی انجمن صنفی را جهت ارائه به مجمع عمومی تنظیم و پس از امضای خود و رییس هیأت مدیره، رونوشت آن را در اختیار بازرسان قرار دهد.

تبصره۲ـ خزانه دار موظف است در هر مورد بنا به تقاضای بازرسان، کلیه دفاتر و اسناد مالی انجمن صنفی را برای رسیدگی در محل انجمن صنفی در ازای رسید و برای مدت معین، در اختیار آنان قراردهد.

ج ـ بازرسان حدود وظایف و اختیارات آنان

ماده۲۸ـ بازرسان انجمن صنفی، متشکل از یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل که با رأی مستقیم و مخفی اعضاء از بین کاندید های واجد شرایط عضو انجمن برای مدت حداکثر یک سال انتخاب می شوند و تجدید انتخاب آنان برای دوره های بعدی مشروط به حفظ شرایط لازم بلامانع است.

تبصره ـ در صورت استعفا، فوت، از دست دادن شرایط انتخاب یا سلب عضویت آنها بازرس یا بازرسان علی البدل برای بقیه دوره جانشین و عهده دار وظایف آنان خواهند بود.

ماده۲۹ـ وظایف و اختیارات بازرسان:

۱ـ نظارت بر کلیه اقدامات هیأت مدیره و دبیر در حدود مقررات این اساسنامه و همچنین مراقب در کلیه امور مربوط به دعوت مجامع عمومی و فوق العاده.

۲ـ رسیدگی و نظارت بر دفاتر و اوراق و اسناد مالی و هزینه های انجمن صنفی و مراقبت در حسن جریان امور مالی و اداری انجمن صنفی.

۳ـ پیگیری و رسیدگی به شکایات اعضاء و در صورت لزوم تهیه گزارش و ارایه به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین ارائه رونوشت گزارش به هیأت مدیره یا مجمع عمومی (حسب مورد).

۴ـ رسیدگی و اظهار نظر در مورد گزارش مالی جهت ارائه به مجمع عمومی.

۵ـ اقدام به دعوت و تشکیل مجمع عمومی در صورت لزوم، با توجه به تبصره ۱ ماده ۱۱ این اساسنامه.

۶ـ شرکت در جلسات هیأت مدیره (در صورت لزوم) بدون داشتن حق رأی.

تبصره ۱ـ بازرسان باید پیش از تاریخ تشکیل مجمع عمومی سالانه، گزارش مالی و کلیه محاسبات انجمن صنفی را رسیدگی و نظر مثبت یا منفی خود را به دبیر خانه انجمن صنفی تسلیم دارند.

تبصره۲ـ بازرسان ملزم هستند خلاصه اقدامات خود را مکتوب نموده تا آن را حداقل سالی یک بار در مجمع عمومی سالانه به طور کتبی و رسمی گزارش نمایند.

 

فصل چهارم

سایر مقررات

ماده ۳۰ـ کاندیداهای عضویت در هیأت مدیره و بازرسان باید دارای شرایط زیر باشند:

۱ـ حداقل ۲۵ سال تمام سن.

۲ـ التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۳ـ عدم وابستگی به احزاب و گروه های سیاسی غیر قانونی

۴ـ داشتن حسن شهرت

۵ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر

ماده۳۱ـ در اجرای ماده ۱۸ و آیین نامه انجمن های صنفی، به منظور ثبت و آموزش اعضاء هر دوره حداقل ۵درصد حق عضویت دریافتی از اعضاء به حساب اعلام شده از طرف اداره کل سازمان های کارگری و کارفرمایی واریز خواهد شد.

ماده ۳۲ـ در صورت بروز اختلاف بین اعضای هیأت مدیره با یکدیگر یا هیأت مدیره، بازرسان یا اعضای انجمن صنفی با هر یک از اعضای هیأت مدیره یا بازرسان، حل آن می تواند در وهله اول از طریق هیأت داوری صورت گیرد به این منظور در صورت درخواست هر یک از طرفین اختلاف، مطابق موارد این اساسنامه و مقررات مربوطه اقدام می شود. هیأت داوری پس از صدور رأی خود، منهل می گردد.

ماده۳۳ـ مهر انجمن پس از تصویب هیأت مدیره و تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قابل استفاده خواهد بود. هر گاه مهر انجمن تغییر یابد، بدون تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، استفاده آن غیر قانونی و قابل پیگرد می باشد.

ماده ۳۴ـ مسئولان انجمن صنفی، مکلفند هر نوع مدارک،دفاتر و اسناد مورد درخواست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را جهت بررسی در محل انجمن یا خارج از آن، در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهند.

ماده ۳۵ـ انجمن صنفی در موارد زیر منحل می گردد:

۱ـ در صورت تصویب مجمع عمومی فوق العاده.

۲ـ چنانچه حداکثر مدت ۶ ماه از تاریخ پایان اعتبار هیأت مدیره سپری شده و نسبت به تجدید انتخابات اقدام نشده باشد.

۳ـ در صورت صدور رأی قطعی از طرف مراجع قضایی کشور

تبصره ۱ـ  انحلال انجمن، موجب تضییع حق یا اسقاط تکلیف دو طرف قرارداد منعقده نخواهد بود.

تبصره ۲ـ چنانچه انجمن بنا به تصویب مجمع عمومی فوق العاده منحل گردد، مجمع مذکور مکلف است در همان جلسه از بین اعضای با سواد و با سابقه و مطیع حاضر در جلسات نسبت به انتخاب ۳ یا ۵ نفر بعنوان اعضای هیأت تصفیه اقدام و نتیجه را ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام نماید.

تبصره۳ـ چنانچه انجمن به لحاظ عدم تجدید انتخابات هیأت مدیره در مهلت مقرر قانونی یا بر اساس رأی مراجع قضایی منحل گردد و تشکیل مجمع عمومی فوق العاده امکانپذیر نباشد، حداکثر ظرف دو هفته بازرسان و رییس هیات با نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این وظیفه را عهده دار خواهند داشت.

ماده ۳۶ـ چنانچه حداکثر تا پایان دوره اعتبار هیأت مدیره، نسبت به تشکیل مجمع عمومی و تجدید انتخابات هیأت مدیره اقدام نشده باشد، بازرسان نسبت به تشکیل مجمع عمومی و انجام انتخابات به اعضا اخطار می دهند. پس از اخطار بازرسان یک سوم اعضای حداکثر تا شش ماه فرصت دارند نسبت به تشکیل مجمع عمومی و تجدید انتخابات اقدام نمایند و چنانچه در این مدت (حداکثر ۶ ماه پس از پایان دوره اعتبار هیأت مدیره)، تجدید انتخابات صورت نگرفته باشد، بازرسان یا دبیر یا یک سوم اعضای انجمن مکلف هستند انحلال انجمن را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در صورت دارا بودن عضویت کانون، به کانون ذیربط اعلاو نمایند.

ماده۳۷ـ هیأت تصفیه مکلف است حداکثر ظرف ۶ ماه با هماهنگی و راهنمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به کلیه حسابهای انجمن رسیدگی نموده، لیست کاملی از کلیه دارایی های انجمن اعم از وجوه نقدی و اموال منقول و غیر منقول و همچنین صورتی از بدهی های انجمن را تهیه نموده، دارایی انجمن را پس از تصفیه کلیه حسابهای بدهکاران و بستانکاران و تأدیه بدهی های، ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه ای مابقی را در صورت مازاد با نظارت وزارت کار و امور اجتماعی در اختیار شرکتهای عضو قرار دهند و در صورت عدم وجود به یکی از موسسان خیریه واگذار شود.

ماده۳۸ـ هرگونه ابهامی در اجرای مقررات این اساسنامه وجود داشته باشد، نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی لازم الرعایه می باشد.

ماده۳۹ـ هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه، پس از موافقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قابل اجرا می باشد.

ماده۴۰ـ مهلت مندرج در اساسنامه بدون احتساب روزهای تعطیل خواهد بود.

 

این اساسنامه در چهار فصل و چهل ماده و سی و نه تبصره در تاریخ ۱۳/۰۶/۱۳۹۱ با اکثریت آراء به تصویب مجمع عمومی فوق العاده انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران رسید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *